Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1. Název 24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova ulice 4, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění závodního stravování viz zřizovací listina
Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.
Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 3
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže
Zřizovací listina
3. Organizační struktura Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Případné platby lze poukázat 62337311/0100 Školné
62636311/0100 Stravné
6. Identifikační číslo školy (IČ) 70940851
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty 8.1. Seznamy hlavních dokumentů
zřizovací listina
ŠVP
8.2. Rozpočet
školní řád
9. Žádosti o informace Místo a způsob podání
10. Příjem podání a podnětů Kontakty
https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/vzdelavani-veda-vyzkum-KAT-413/predskolni-vzdelavani-KAT-542
11.  Předpisy Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 107/2005 Sb.
12. Úhrady za poskytování informací 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva