Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova ulice 4, Plzeň – příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol v zařízení školního stravování (školní jídelna)
- Zajištění závodního stravování  pro zaměstnance školy

Doplňková činnost
- Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.

Zřizovatel – Statutární město Plzeň, Funkci zřizovatele vykonává rada městského obvodu Plzeň 3, vyjma vydávání, rušení a změn zřizovací listiny, jednotlivými úkony při řízení organizace může pověřit Úřad městského obvodu Plzeň 3 
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže

Zřizovací listina

3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní spojeníKontakty
5.PlatbyŠkolné a stravné
6.Identifikační číslo školy (IČ)70940851
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.Dokumenty

Údaje o rozpočtu

Vyhláška 27/2016 Sb. vzdělávání žáků se SVP

RVP PV

Vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Informace o povinném předškolním vzdělávání


ŠVP 

Kompletní znění ŠVP je k nahlédnutí v šatnách jednotlivých tříd a v ředitelně MŠ
Zřizovací listina

9.Žádosti o informace

Směrnice k svobodnému přístupu k informacím

Směrnice k vyřizování stížností oznámení a podnětů

Směrnice pro ochranu osobních údajů a zpracování osobních údajů

GDPR informace o pověřenci /OOÚ a ZOÚ/

Místo a způsoby podání viz příloha č. 2

10.Příjem žádostí, stížností a dalších podání

 

Kontakty

11.Opravné prostředkyZákon č. 500/2004 Sb., správní řád proklik
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.

12.Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ po telefonické domluvě č.t. 377423798 během roku mimo oficiálních termínů zápisů v případě volné kapacity
v době oficiálně vyhlášených termínů - elektronické zápisy - stáhnout zde

Seznam přijatých dětí na šk.r. 2018/2019
Žádost o přijetí do MŠ

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte 


Žádost o poskytnutí informace 

13.Popisy postupů – návody pro řešení životních situacíNávody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
Zápis do MŠ   květen formou elektronických zápisů

V průběhu školního roku v případě volné kapacity po domluvě s ředitelkou MŠ
Pověření k vyzvedávání dítěte obdržíte na jednotlivých třídách
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutíZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

15.Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018

Files/ms24/povinne_udaje/Vyrocnizpravapodavaniinformaci2019-1.pdf

 

webdesign by SITMP