Naše třídy

Naše mateřská škola je trojtřídní. Začínali jsme jako jednotřídní mateřská škola - třída heterogenní (věkově smíšená) s dětmi ve věku 3-7 let. Toto nám zůstalo tradicí. Vycházíme ze zkušeností a poznatků pedagogických pracovnic a z ohlasů z řad rodičů.

Výhody heterogenních tříd:

  • Umístění sourozenců na třídách (lepší adaptace dětí),
  • Vytvoření citového vztahu mezi pedagogickými pracovnicemi a dětmi, vzájemné poznávání a upevňování vztahů a důvěry s rodiči, lepší poznání rodiny dítěte a lepší komunikace s rodiči,
  • Probouzení sociálního cítění u dětí (starost o slabší),
  • Projevování zájmu, vzájemné poznávání svých vrstevníků.

Do MŠ jsou umisťovány děti ve věku 3-7 let, smyslově, tělesně zdravé. Přednostně děti v posledním roce před zahájením školní docházky a dle kritérií stanovených před zápisy ředitelkou, ve spolupráci se zřizovatelem, na základě žádosti zákonného zástupce dítěte v době stanovených zápisů. V případě volné kapacity školy i kdykoliv v průběhu školního roku.

 

webdesign by SITMP